[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]AVÍS LEGAL
Titular: Garmar C.B.
CIF:E43382886
Direcció:Cl. Fossat, 5 43540 Sant Carles de la Ràpita.- OBJECTE
Les presents Condicions d’Ús (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.garmar.net (en endavant, el lloc web) que Garmar C.B. (D’ara endavant Garmar C.B.), posa a disposició dels usuaris que accedeixin a la present pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos.
Igualment l’informem que la nostra empresa té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta.

Per la pròpia naturalesa del portal web, tots apartats són accessibles al públic en general, respecte a les quals Garmar C.B. també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, l’Usuari queda obligat a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al lloc web, assumint que li seran d’aplicació les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

2.- UTILITZACIÓ CORRECTA DE LA PÀGINA WEB
L’Usuari s’obliga a usar els serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

• – Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
• – Utilitzar els serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
• – Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Garmar C.B. o a tercers.
• – Emprar els serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Garmar C.B. pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en les presents Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del lloc web.

Garmar C.B. vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el servei o excloure a l’Usuari del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de Garmar C.B. resulti contraria a les Condicions Generals que regulen aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Garmar C.B. o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge , credibilitat i / o prestigi de Garmar C.B. o seus col·laboradors.

Així mateix, Garmar C.B. es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

3.- DRETS DE PROPIETAT
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat Garmar C.B. o de tercers, els drets al respecte ostenta legítimament Garmar C.B. , estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació o alteració.

Es prohibeix la modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació amb fins comercials, lucratives o no del contingut gràfic i multimèdia de la present web (www.garmar.net).

4.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
Garmar C.B. no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Garmar C.B. és exclusivament la d’informar al Soci sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els serveis oferts pel Portal. Garmar C.B. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels socis als mateixos. Aquests serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Garmar C.B. no pot controlar i no controla la licitud dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

5.- TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES
Garmar C.B. l’informa que per visitar el present portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats “cookies”. Les “cookies”, són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

• – El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els Usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
• – La data i hora d’accés al lloc web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.
• – La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el lloc web.
• – El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seva primera visita al lloc web.
• – Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a Garmar C.B. adaptar i millorar els seus serveis als interessos de l’Usuari.

No obstant això, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Garmar C.B. informa que en el cas que desactivi l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta del que és habitual.

D’altra banda, per a la utilització de determinats Continguts o serveis, Garmar C.B. podrà requerir de l’Usuari certes dades personals a través dels formularis disposats a aquest efecte.

Per això, i acordi amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporades a un fitxer automatitzat anomenat CONTACTE sota la titularitat de Garmar C.B. com a propietària de Garmar C.B., amb domicili a Cl. Fossat, 5 43540 Sant Carles de la Ràpita, ​​amb la finalitat de ser utilitzats per gestionar la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes i enviar-li comunicacions publicitàries sobre els productes i ofertes de Garmar C.B.

Per la seva banda, Garmar C.B. informa a tots els usuaris el caràcter no obligatori de la recollida de dades de caràcter personal, excepte en els camps que s’indiqui el contrari. No obstant, la no complimentació d’aquestes dades podrà impedir a Garmar C.B. prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-les actualitzades, reservant Garmar C.B. el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Les dades facilitades no seran cedides a tercers sense que consti expressament el seu consentiment, excepte en els supòsits legalment previstos, ni es destinaran a fins diferents d’aquells per als quals han estat recollides.

Tots els usuaris poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a Garmar C.B., Cl. Fossat, 5 43540 Sant Carles de la Ràpita, ​​adjuntant una còpia del DNI.
6.- Llei aplicable i jurisdicció
Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Main Menu